นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

บริษัท ควอลิตี้ พลัส ไบโอเมดเทค จำกัด หรือ “ควอลิตี้ พลัส” มีนโยบายความเป็นส่วนตัว (นโยบาย) เพื่อแสดงถึง ความจริงใจและเห็นถึงความสำคัญของข้อมูลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ซึ่งได้ไว้วางใจใช้บริการทั้งในส่วนของ Website และ/หรือ Application ของควอลิตี้ พลัส บนมือถือหรือแพลตฟอร์มต่าง ๆ ตามที่ควอลิตี้ พลัสได้จัดไว้ ควอลิตี้ พลัสจึงจัดทำนโยบายนี้เพื่อแสดงถึงการรวบรวม ใช้ เปิดเผย และการจัดเก็บข้อมูลของท่าน โปรดสละเวลาซักครู่ เพื่อทำความเข้าใจนโยบายของควอลิตี้ พลัส

1.ข้อมูลส่วนบุคคล (ข้อมูลของท่าน) คืออะไร? และประเภทข้อมูลที่ควอลิตี้ พลัสจัดเก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมแต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ ประเภทข้อมูลที่ควอลิตี้ พลัสจะขอจัดเก็บรวบรวม อันได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ e-mail ข้อมูลที่เกี่ยวกับอาชีพและตำแหน่งงาน วันเดือนปีเกิด เป็นต้น ซึ่งควอลิตี้ พลัสจะได้รับข้อมูลจากท่านโดยตรง จากการที่ท่านสมัครใช้บริการนี้ ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจากท่านดังกล่าว จะถูกนำไปใช้งานสำหรับการให้บริการของควอลิตี้ พลัสเท่านั้น ซึ่งจะมีการป้องกันการนำออกข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากท่านก่อน และจะจัดเก็บที่ควอลิตี้ พลัสเท่านั้น นอกจากนี้ทางควอลิตี้ พลัสจะมีการเก็บการใช้ข้อมูลของท่านจากการใช้ Website ของควอลิตี้ พลัสผ่าน browser’s cookies ของท่าน (Cookies คือ text files ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ ที่ใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล log การใช้งาน internet หรือพฤติกรรมเยี่ยมชม website) โดยควอลิตี้ พลัส จะเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้บริการโดยอัตโนมัติเมื่อท่านใช้บริการผ่านทาง website ซึ่งจะมีการจัดเก็บข้อมูลอื่น ๆ เช่น เลขที่อยู่ไอพี (IP Address) ประเภทของ Browser ผู้ให้บริการ Internet เป็นต้น ในบางกรณีควอลิตี้ พลัสอาจจัดเก็บข้อมูลที่ได้รับจากบุคคลที่สาม เช่น การให้ข้อมูลโดยผู้ปกครองของผู้ใช้บริการที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เป็นต้น  

2. วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล

ควอลิตี้ พลัสมีวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลของท่านเพื่อระบุตัวตนของท่าน รวมไปถึง 1) เพื่อใช้ในการสื่อสารกับท่านผ่านทางโทรศัพท์ e-mail จดหมายจัดส่งทางไปรษณีย์ เกี่ยวกับการให้การบริการ หรือการซื้อขายกับท่าน การเข้าร่วมโปรแกรมต่าง ๆ การร่วมแข่งขันชิงโชค การแจ้งข้อเสนอ โปรโมชั่นต่าง ๆ 2) ตอบคำถามจากผู้ใช้บริการผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมไปถึงขอรับคำติชม สำรวจความคิดเห็น สำรวจความต้องการ จัดทำสถิติ เพื่อใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมถึงคุณภาพ พร้อมปรับปรุงการให้บริการของควอลิตี้ พลัส รวมไปถึงป้องกันการใช้บริการในทางที่ไม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมาย 3) เพื่อส่งเสริมการขาย หรือกิจกรรมทางการตลาด ซึ่งในระหว่างที่ท่านใช้บริการ ควอลิตี้ พลัสจะส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย หรือกิจกรรมทางการตลาด ผลิตภัณฑ์ การให้บริการที่ควอลิตี้ พลัสคิดว่าท่านอาจสนใจเพื่อประโยชน์ในการให้บริการกับท่านอย่างเต็มประสิทธิภาพ 4) ท่านมีสิทธิในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของท่าน ท่านสามารถเลือกได้ว่า จะตกลงยินยอมให้ให้ควอลิตี้ พลัส ใช้ข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่นอกเหนือจากนี้หรือไม่  

3. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อควอลิตี้ พลัสได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว ควอลิตี้ พลัสจะดำเนินการกับข้อมูลของท่าน โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้ข้อมูล และเปิดเผยข้อมูล 3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 1) ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของท่าน ควอลิตี้ พลัสจะเก็บข้อมูลอย่างจำกัดเท่าที่จำเป็นแก่การให้บริการนี้ ตามวัตถุประสงค์ในข้อ 2 2) ควอลิตี้ พลัสจะจัดเก็บข้อมูลของท่านด้วยความยินยอมของท่าน เว้นแต่ กฎหมายจะกำหนดเป็นอย่างอื่น หรือมีคำสั่งจากศาลให้นำส่งข้อมูลของท่าน 3) ควอลิตี้ พลัสจะไม่จัดเก็บข้อมูลของท่าน อันได้แก่ เชื้อชาติ เผ่าพันธ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อลัทธิ ศาสนา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสุขภาพจิต ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากท่าน หรือตามกฎหมายกำหนด 4) ในกรณีที่เป็นการจัดเก็บข้อมูลของท่านรวบรวมกับข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งอื่น  ควอลิตี้ พลัสจะจัดเก็บข้อมูลของท่านเฉพาะในกรณีที่ความจำเป็นและได้รับความยินยอมจากท่านเท่านั้น 3.2  การใช้ข้อมูล 1) ควอลิตี้ พลัสจะใช้ข้อมูลของท่าน เมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน เมื่อรับความยินยอมจากท่าน และควอลิตี้ พลัสจะใช้มูลของท่านตามวัตถุประสงค์ในข้อ 2 เท่านั้น 2) ในกรณีที่เป็นการใช้ข้อมูลของท่านกับบุคคลหรือหน่วยงานอื่น  ควอลิตี้ พลัสจะใช้ข้อมูลของท่านเฉพาะในกรณี ที่ความจำเป็นและได้รับความยินยอมจากท่านเท่านั้น 3.3 การเปิดเผยข้อมูล 1) ควอลิตี้ พลัสจะเปิดเผยข้อมูลของท่านภายใต้ความยินยอมของท่าน 2) ควอลิตี้ พลัสอาจะมีการเปิดเผยข้อมูลของท่านในกรณีที่กฎหมายจะกำหนดให้ดำเนินการ นอกจากนี้ ควอลิตี้ พลัส อาจมีความจำเป็นต้องส่งข้อมูลของท่านไปยังหน่วยงานข้อมูลเครดิต เพื่อตรวจสอบ และอาจใช้ผลการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว เพื่อการป้องกันการฉ้อโกง  

4. การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ควอลิตี้ พลัสจะดำเนินการเก็บรักษา ดังนี้ 1) ลักษณะการเก็บ จัดเก็บเป็น Soft copy 2) สถานที่จัดเก็บ Cloud ของ บริษัท DigitalOcean, Inc. และ บริษัท Google LLC. 3) ระยะเวลาในการจัดเก็บ  ข้อมูลของท่านจะถูกจัดเก็บไว้เท่าที่จำเป็นในระหว่างระยะเวลาที่ท่านใช้บริการ ของควอลิตี้ พลัส หรือตลอดระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายฉบับนี้ หรือตามกฎหมายกำหนด 4) เมื่อพ้นระยะเวลาการจัดเก็บ หรือควอลิตี้ พลัสไม่มีสิทธิ์หรือไม่สามารถอ้างฐานในการประมวลผลข้อมูล ของท่านแล้ว ควอลิตี้ พลัสจะดำเนินการทำลายข้อมูลนั้นด้วยวิธีการ ทำลาย Soft copy  และจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ การกระทำดังกล่าวต้องอ้างอิงกฎหมายเป็นหลัก อาทิ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยสถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร ฯลฯ  

5. สิทธิของเจ้าของข้อมูล

1) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม ท่านมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลของท่านที่ได้ ให้ความยินยอมกับควอลิตี้ พลัสได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลของท่านอยู่กับควอลิตี้ พลัส ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามกฎหมาย และไม่เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น 2) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล ท่านมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลของท่าน และขอให้ควอลิตี้ พลัสทำสำเนาข้อมูลดังกล่าวให้ แก่ท่าน รวมถึงขอให้ควอลิตี้ พลัสเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อควอลิตี้ พลัสได้ ควอลิตี้ พลัสอาจจะคิดค่าธรรมเนียมตามความเหมาะสม โดยอ้างอิงจากค่าบริหารจัดการที่ได้รับอนุญาตจากกฎหมาย 3) สิทธิในการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ท่านมีสิทธิในการขอให้ควอลิตี้ พลัสแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือเพิ่มเติมข้อมูล ที่ไม่สมบูรณ์ เพื่อที่จะได้ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 4) สิทธิในการลบข้อมูล ท่านมีสิทธิในการขอให้ควอลิตี้ พลัสทำการลบข้อมูลของท่านด้วยเหตุผล บางประการได้ หรือหากปรากฎว่าควอลิตี้ พลัสไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้ 5) สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูล ท่านมีสิทธิขอให้ควอลิตี้ พลัสระงับการใช้ข้อมูลของท่านด้วยเหตุผล บางประการได้ หรือหากปรากฎว่าควอลิตี้ พลัสไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้ 6) สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูล ท่านมีสิทธิในการโอนย้ายข้อมูลของท่านที่ให้ไว้กับควอลิตี้ พลัสด้วยเหตุผล บางประการได้ หรือหากปรากฎว่าควอลิตี้ พลัสไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้ 7) สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูล ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลได้ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามกฎหมาย และไม่เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น ทั้งนี้ สิทธิของท่านตามที่กล่าวมาต้องเป็นไปตามกฎหมายซึ่งให้กระทำได้เท่านั้น  

6. การส่งเสริมการขาย หรือกิจกรรมทางการตลาด

ในระหว่างการใช้บริการ ควอลิตี้ พลัสจะส่งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย หรือกิจกรรมทางการตลาด ผลิตภัณฑ์ การให้บริการที่ควอลิตี้ พลัสคิดว่าท่านอาจสนใจ เพื่อประโยชน์ในการให้บริการกับท่านอย่างเต็มประสิทธิภาพ หากท่านได้ตกลงที่จะรับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจากควอลิตี้ พลัสแล้ว ท่านมีสิทธิที่จะยกเลิกความยินยอมดังกล่าวได้ทุกเมื่อ

 

7. นโยบายความเป็นส่วนตัวของwebsite และ/หรือ Application บนมือถือหรือแพลตฟอร์มต่าง ๆ ของที่อื่น

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะใช้สำหรับการให้บริการของควอลิตี้ พลัสเท่านั้น หากท่านกด link ไปยัง website และ/หรือ Application บนมือถือหรือแพลตฟอร์มต่าง ๆ ของที่อื่น (แม้ว่าจะผ่านช่องทางใน website และ/หรือ Application บนมือถือหรือแพลตฟอร์มต่าง ๆ ของควอลิตี้ พลัสก็ตาม) ท่านจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรากฎใน website และ/หรือ Application บนมือถือหรือแพลตฟอร์มต่าง ๆ ของที่อื่นนั้นๆ แยกต่างหากจากของควอลิตี้ พลัส  

8. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

ควอลิตี้ พลัสจะดำเนินการพิจารณาทบทวนความเป็นส่วนตัวเป็นประจำ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ และกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว ควอลิตี้ พลัสจะแจ้งให้ท่านทราบ ด้วยการ Update ข้อมูลลงใน Website และ/หรือ Application ของควอลิตี้ พลัส บนมือถือหรือแพลตฟอร์มต่าง ๆ ตามที่ ควอลิตี้ พลัสได้จัดไว้ โดยเร็วที่สุด ปัจจุบัน นโยบายความเป็นส่วนตัวถูกทบทวนครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563  

ช่องทางการติดต่อ

ชื่อ:                       บริษัท ควอลิตี้ พลัส ไบโอเมดเทค จำกัด สถานที่

ติดต่อ:       179/17-22 ถ.นาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10210

โทรศัพท์:               061-396-3666

E-mail:                  info@qualityplus.co.th

Website:               https://www.qualityplus.co.th

เวลา:                    วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์