มาตรฐานรับรอง

ISO 9001 certificate

ISO 9001 certificate

ISO 9001 เป็นมาตรฐานสำหรับระบบบริหารคุณภาพ ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลที่องค์กรทั่วโลกให้ความสำคัญเพื่อแสดงถึงความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ และความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กร ซึ่งเป็นระบบที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการต่างๆ ได้รับการควบคุมและสามารถตรวจสอบได้ โดยผ่านระบบที่ระบุขั้นตอนและวิธีการทำงาน เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจและเชื่อถือได้สำหรับสภาพแวดล้อมและยืนยันว่าบริษัทจะทำงานภายใต้แนวทางของระบบ

ISO 22716 GMP

ISO 22716 GMP

ระบบจัดการด้านสุขลักษณะที่ดีในการผลิตเครื่องสำอาง มาตรฐานนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่ใช้บริการกับโรงงานผลิตเครื่องสำอางในหลายๆที่ว่าต้องปลอดภัยต่อตัวผู้บริโภค โรงงานต้องได้มาตรฐาน เพื่อรองรับกระบวนการผลิตในขั้นตอนต่างๆ ว่าสะอาดและถูกควบคุมในทุกขั้นตอนการผลิตโดยเริ่มจากการผลิต บรรจุ ตรวจสอบคุณภาพจนเป็นสินค้าสำเร็จรูป

Product Certification

Green Industry

Green Industry

ระบบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว เพื่อการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตาม ประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการได้รับรางวัลด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นที่ยอมรับ และ การรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ และมีการประกอบการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม ให้สามารถอยู่ร่วมกับสังคมและชุมชนได้อย่างมีความสุขไป พร้อมๆ กัน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Halal Certified

Halal Certified

เป็นมาตรฐานรับรองความสะอาดและปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคได้ทั้งชาวมุสลิมและผู้นับถือศาสนาอื่นด้วย การผลิตการให้บริการ ที่ไม่ขัดต่อบัญญัติของศาสนา เพื่อให้ชาวมุสลิมบริโภคได้อย่างปลอดภัยและต้องปราศจากการปนเปื้อนสิ่งต้องห้าม เน้นเรื่องของความสะอาดในทุกขั้นตอน ทั้งวัตถุดิบ อุปกรณ์ในการผลิต และสถานที่ผลิต รวมทั้งขั้นตอนการผลิตและการขนส่งที่ต้องถูกต้องตามหลักบัญญัติของศาสนาอิสลามทุกประการ ตามคุณภาพมาตรฐานฮาลาลในทุกกระบวนการผลิต เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่สะอาด ปลอดภัย และถูกต้องตามหลักฮาลาลของศาสนาอิสลาม

Thailand Trust Mark

Thailand Trust Mark

สถาบัน Dermscan Asia เป็นสถาบันที่มีความหลากหลายในการทดสอบเครื่องสำอางที่มีคุณภาพสำหรับแบรนด์ดังระดับโลก เพื่อใช้ในการทดสอบผิวของชาวเอเชีย ACNOC ได้ทำการทดสอบกับหญิงและชายเอเชียอายุระหว่าง 18-40 ปีเป็นเวลา 28 วัน ผลิตภัณฑ์ ACNOC ถูกนำมาใช้ในผู้ป่วยที่มีแผลเป็นอักเสบอย่างน้อย 5 ราย แผลจากสิว 10 รายและเป็นสิว 1 ราย มีการสังเกตการณ์ 28 วันโดยการเก็บบันทึกข้อมูล เพื่อบันทึกกิจกรรมประจำวันของผู้ใช้ จากการทดสอบทางการแพทย์โดยสถาบัน Dermscan Asia แสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ ACNOC ถือเป็นฤทธิ์ป้องกันสิวและลดเลือนรอยแผลเป็นจากสิว นอกจากนี้ยังมีข้อสังเกตเกี่ยวกับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ ACNOC ว่ามีความสามารถในการรับมือกับผิวหนังได้เป็นอย่างดีซึ่งหมายความว่าผลิตภัณฑ์นี้ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง

Laboratory Test Report

Clinical Evaluation of the Efficiency
- ACNOC Acneser Spot Gel

Evalution of the Acute Cutaneous Tolerance - ACNOC Acneser Spot Gel

Evalution of the Acute Cutaneous Tolerance - ACNOC Acniwash Cleanser

Evalution of the Acute Cutaneous Tolerance - ACNOC All Hybrid Essence

Product report by incidecoder.com - ACNOC Acneser Spot Gel